Obowiązek informacyjny RODO

Drodzy Czytelnicy! 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., informuję iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Monika Latałło, autorka bloga My Simple Life; monika@mysimplelife.pl
 • Każda osoba przekazująca Administratorowi dane osobowe jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.
 • Administrator wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane te będą wykorzystane w celu:
  1. realizacji projektów prowadzonych przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  2. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym prowadzenia ewidencji i rozliczeń (podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. w celach wymaganych przez przepisy prawa, czyli podatkowych i rachunkowych
  4. w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód
 • Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
  1. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co o zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
  2. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
  1. podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
  2. dostawcom usług hostingowych, w zakresie utrzymania stron internetowych i serwisów poczty elektronicznej.
  3. podmiotom współpracującym przy ich realizacji projektów realizowanych przez Administratora
  4. innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Administratora w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracujących z Administratorem, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratora i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 • Pani/Pana dane osobowe obecnie nie są, ale w przyszłości mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (tylko w związku z wyżej wymienionymi celami) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (np. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską).
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 • może Pani/Pan skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji. Częstsze korzystanie z prawa do informacji i dostępu do danych podlegać będzie opłatom w wysokości 50 zł zł uiszczanym na rachunek bankowy Administratora przed realizacją przez Administratora złożonego wniosku. Opłata ta stanowi uzasadnione koszty ponoszone przez Administratora w związku z realizacją prawa dostępu i jest dopuszczalna prawem.
 • wszelkie sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe z wykorzystaniem adresu email: monika@mysimplelife.pl.
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt 2. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania,