Polityka prywatności

Drodzy Czytelnicy! 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) publikuję nową politykę prywatności.

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Monika Latałło, autorka bloga My Simple Life; monika@mysimplelife.pl, zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna
  1. Każda osoba przekazująca Administratorowi dane osobowe jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.
  2. Administrator wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane te będą wykorzystane w celu:
   • realizacji projektów prowadzonych przez Administratora, np. udziału w konkursach lub innych wydarzeniach organizowanych przez My Simple Life
   • kontaktu z osobą, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
   • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym prowadzenia ewidencji i rozliczeń (podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • w celach wymaganych przez przepisy prawa, czyli podatkowych i rachunkowych
   • w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowybędą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
   1. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co o zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
   2. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 4. Pozyskiwanie danych
  Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

  1. formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzowi kontaktowemu dostępnemu na stronie internetowej
  2. kontakt poza stroną internetową – poprzez numery telefonów, adres korespondencyjny oraz adresy email, pod którymi można się ze mną kontaktować;  
  3. dane o ruchu sieciowym oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronach Administratora – prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Administrator nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.
  4. podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez Administratora – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików “cookies”, które przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu Administratora. Pozwalają one stronie “zapamiętać”, kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych stron Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
  1. podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
  2. dostawcom usług hostingowych, w zakresie utrzymania stron internetowych i serwisów poczty elektronicznej.
  3. podmiotom współpracującym przy ich realizacji projektów realizowanych przez Administratora
  4. innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Administratora w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracujących z Administratorem, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratora i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. 
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody. 
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Administrator informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
  1. korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
  2. wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  3. celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
  4. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 10. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji. Częstsze korzystanie z prawa do informacji i dostępu do danych podlegać będzie opłatom w wysokości 50 zł zł uiszczanym na rachunek bankowy Administratora przed realizacją przez Administratora złożonego wniosku. Opłata ta stanowi uzasadnione koszty ponoszone przez Administratora w związku z realizacją prawa dostępu i jest dopuszczalna prawem.
 11. Wszelkie sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe z wykorzystaniem adresu email: monika@mysimplelife.pl.
 12. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt 3. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy.
 14. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

Niniejsza polityka została zaktualizowana 25 maja 2018 roku